Oferty pracy w bazie CWES

Oferty pracy z regionu

Informacje

Archiwum Ogosze

PDF Drukuj Email

Zblia si ku kocowi realizacja projektu pt. ?Centrum Wspierania Ekonomii Spoecznej w Gminie Tyszowce?. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej za porednictwem Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Lublinie, jako Instytucji Poredniczcej II stopnia.

W zwizku ze zdiagnozowanymi problemami celem oglnym projektu by rozwj ekonomii spoecznej w Gminie Tyszowce, reinwestycja stworzona przez ludzi dla ludzi i ukierunkowana na korzyci inwestowane we wsplnot, rozwj instytucji otoczenia sektora e.s. oraz zapobieganie wykluczeniu spoecznemu. W tematyk dziaa w projekcie ?Centrum Wspierania Ekonomii Spoecznej w Gminie Tyszowce? wpisao si kompleksowe wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotw ekonomii spoecznej na terenie gminy. Priorytetem byo nabycie umiejtnoci samodzielnego dziaania, tworzenia instrumentw e.s., wzrost wiedzy i uzyskanie kwalifikacji w zakresie zakadania i prowadzenia dziaalnoci w tym sektorze.

Ponadto celami szczegowymi projektu byo dostarczenie wiedzy i zasad prowadzenia podmiotw ekonomii spoecznej, zmiana wiadomoci odnonie wagi dziaa z zakresu e.s., instytucji rynku pracy, pomocy i integracji spoecznej, eliminowanie trudnoci w zakresie e.s. (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych), z jakimi spotykaj si osoby naraone na wykluczenie spoeczne poprzez doradztwo, szkolenia, usugi, aktywizacj zawodow osb wykluczonych spoecznie. W ramach projektu realizowano zadania zwizane z budow partnerstwa lokalnego midzy podmiotami e.s., instytucjami rynku pracy i integracji spoecznej wzmacniajcego rozwj dziaa z zakresu e.s. w Gminie Tyszowce.

Ekonomia spoeczna to najprociej mwic nauka o najszerzej pojtym gospodarowaniu. Bada w jaki sposb, ludzie wykorzystuj zasoby bdce w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia ich rnorodnych potrzeb, od tych podstawowych po inne, mniej lub bardziej luksusowe. Lokalnie skupia wok siebie osoby o podobnych zainteresowaniach jak rwnie i potrzebach, ukazujc drog wyjcia ze stagnacji, bezrobocia czy biedy, stwarza moliwoci rozwoju osobistego.

Projekt pt. ?Centrum Wspierania Ekonomii Spoecznej w Gminie Tyszowce? dziki wzmacnianiu tej gazi, aktywizacji lokalnych grup spoecznych, ukazuje nowatorskie moliwoci na dalszy rozwj spoeczestwa obywatelskiego.

Cykl szkole, spotka partnerskich, zwikszy kooperatywno na polu konfrontacji czowieka z instytucj. Wybudzenie z letargu, aktywizacja spoeczestwa, zwaszcza w regionie o stosunkowo niskiej aktywnoci inicjatyw obywatelskich to orzewiajcy zastrzyk wzmacniajcy dominujc stagnacj na obszarze terenw wiejskich. Powodem promowania ekonomii spoecznej jest min. szeroko pojte wykluczenie spoeczne, wysokie bezrobocie i rnoraka bezradno. Dlatego kluczowym priorytetem CWES byo wzmocnienie gazi spoecznej poprzez szereg instrumentw, ktre komplementarnie i cznie pozwoliy zrealizowa niej wykazane zadania:

I. 20 osb bezrobotnych (TYP I BO), ktrzy wykazali ch uczestnictwa w projekcie, skorzystao ze wsparcia w postaci Przedszkoleniowego indywidualnego doradztwa zawodowego w iloci 2 godzin dla kadego z uczestnikw, majcego na celu motywacj Beneficjentw a take opracowanie indywidualnego planu dziaania. Kolejnym etapem byo zrealizowanie 32 godzin warsztatw przedszkoleniowych sucych integracji grupy, pokonywaniu wewntrznych barier, strachu, niemiaoci, ksztatowaniu umiejtnoci komunikacyjnych i pracy zespoowej. Te dwa bloki tematyczne miay za zadanie przeamanie stagnacji w yciu osb nieaktywnych zawodowo, wyjcie z domu, nawizanie relacji w grupie, systematyczno i punktualno, nauka motywacji i ukierunkowanie na dziaanie.

W kolejnym etapie zrealizowano 48 godzin podstaw z zakresu ekonomii spoecznej. Podczas tych zaj osoby dugotrwale bezrobotne poznay charakterystyk centrum i klubw integracji spoecznej, fundacji, stowarzysze, spdzielni pracy, socjalnej, inwalidw, niewidomych. wiczenia obejmoway prb konstrukcji statutu ww. podmiotw w kontekcie potrzeb lokalnego rynku. Nastpnie zrealizowano zajcia z finansw w e.s., poprzez ma ksigowo, zakadowy plan kont po umowy cywilno ? prawne. To wszystko odbyo si w miej i przyjaznej atmosferze.

Nauka obsugi komputera, przygotowanie dokumentw aplikacyjnych, strategie marketingowe, umiejtno poruszania si po stronach www, kurs Excel, Word, to przedostatni etap szkole z marketingu sektora ekonomii spoecznej, zrealizowany w iloci 120 godzin.

Na zakoczenie cyklu szkole Beneficjenci z Typu I mieli moliwo skorzystania z poszkoleniowego indywidualnego doradztwa zawodowego w iloci 2 godzin dla kadego z Uczestnikw. Doradztwo miao na celu pomc w przygotowaniu ofert, usug, cv, prowadzenia rozmw o prac. Rozmowy z dowiadczonym doradc zawodowym przyczyniy si do jeszcze wikszej motywacji w aktywnym poruszaniu si na rynku pracy. Bya to rwnie konstrukcja indywidualnego planu dziaania, motywacja i ukazanie drogi wyjcia ze stagnacji zawodowej.

II. Dla 40 osb przedstawicieli podmiotw ekonomii spoecznej (TYP III BO) zorganizowano wsparcie w zakresie doradztwa i szkole na temat zakadania i prowadzenia dziaalnoci w sektorze e.s. Pierwszym dziaem tematycznym byy grupowe warsztaty przedszkoleniowe w iloci 64 godzin, dla czterech dziesicioosobowych grup BO z Typu III. Kolejny etap to zrealizowanie 240 godzin szkolenia z zakresu organizacyjno ? prawnych aspektw funkcjonowania sektora ekonomii spoecznej w tym 144 godziny z penej ksigowoci. Na zakoczenie Beneficjenci Ostateczni z Typu III uczestniczyli na zajciach z Marketingu sektora ekonomii spoecznej w iloci 240 godzin. Zajcia te obejmoway m. in. obsug programw komputerowych (WORD, EXCEL), przygotowanie dokumentw aplikacyjnych, strategie marketingowe, umiejtno poruszania po stronach www, analiza lokalnego rynku, nisze usug, profile dziaalnoci, strategie marketingowe, wspprac z instytucjami publicznymi (Fundusze Unii Europejskiej, ustawa Prawo zamwie publicznych). W ramach projektu osoby te zdobyy cenn wiedz z zakresu ekonomii spoecznej. Nabyte umiejtnoci pozwol im na peniejsz wiadomo w podejmowaniu decyzji a w przyszoci na budow oraz relacje powiza sektora e.s. a take wzbudz wiele inicjatyw lokalnych grup partnerskich na obszarze Gminy Tyszowce. Zwikszonej kooperacji na polu ekonomii spoecznej uczestnicy mogli nauczy si podczas paneli dyskusyjnych, prezentacji multimedialnych oraz wykadw prezentowanych podczas siedmiu spotka inicjujcych lokaln sie wsppracy w ramach ? Partnerstwa na rzecz ekonomii spoecznej?. Podczas kadego spotkania gocili u nas prelegenci, specjalici z ogromnym zapleczem wiedzy i dowiadcze. Spotkania to wsplne rozmowy z osobami borykajcymi si z trudnociami prowadzenia spdzielni socjalnej czy aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej z ramienia stowarzyszenia, funkcjonowanie grupy liderw spoecznoci lokalnej oraz jak naley napisa statut organizacji.

Ostatnim dziaaniem w ramach projektu byo zadanie ?Centrum Usug Doradczych?. Nasi uczestnicy mieli do dyspozycji specjalistw z zakresu prawa, ksigowoci, marketingu. To cznie 120 godzin miesicznie do dyspozycji beneficjentw projektu. wiadczone usugi bd pomocne w tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotw sektora ekonomii spoecznej i przyczyni si do rozwoju i budowy lokalnej spoecznoci partnerskiej.

Podczas trwania Projektu monitorowane byy osigane rezultaty, poziom wiedzy i zaangaowanie poprzez ankiety przed i po zajciach z kadego zadania, opinie trenerw, obserwacj aktywnoci w spotkaniach partnerskich oraz listy obecnoci. Planowane wskaniki proporcjonalnie wzrastay wraz z realizacj harmonogramu dziaa. Poprzez dostarczenie BO wiedzy na temat e.s, zasad zakadania i prowadzenia podmiotw e.s. nastpio uwiadomienie wagi i korzyci dziaa z tego zakresu. W ramach projektu osignito i wykonano produkty ogem: 176 godzin warsztatw i doradztwa zawodowego, 336 godzin zaj z sektora e.s. (podstawy ksigowoci, finanse, prawo), 360 godzin zaj z marketingu. Wykonana zostaa ?Interaktywna Baza Danych?, ktra usprawni dziaalno tego sektora i przyczyni si do jego promocji i integracji partnerstwa. Wykonano rwnie 120 broszur promujcych ekonomi spoeczn i podsumowujcych nasz projekt, ktre uka osignite rezultaty. W ramach projektu ogem 60 osb otrzymao wsparcie szkoleniowo ? doradcze z zakresu ekonomii spoecznej. Zmniejszyy si dysproporcje na lokalnym rynku pracy, poprzez zaktywizowanie 18 kobiet oraz 2 mczyzn bezrobotnych. 100% BO z Typu I opracowao ? Indywidualny Plan Dziaania?. 100% wszystkich BO ukoczyo projekt zgodnie z zaplanowan dla nich ciek uczestnictwa. 100% osb bezrobotnych (w tym 18 kobiet, 2 mczyzn) nabyo wiedz i umiejtnoci z zakresu kompetencji interpersonalnych, prawa i ksigowoci e.s. oraz marketingu z elementami informatyki. Wszyscy (40 osb) przedstawiciele podmiotw ekonomii spoecznej udzielajcych si w lokalnych stowarzyszeniach nabyli wiedz i umiejtnoci z zakresu organizacyjno ? prawnych aspektw funkcjonowania podmiotw ekonomii spoecznej oraz marketingu z elementami informatyki. Dziki doradztwu oraz usugom prawnym, ksigowym, marketingowym, uczestnicy projektu uzyskali nowe kwalifikacje z zakresu przedsibiorczoci spoecznej. Okoo 70% instytucji uczestniczcych w spotkaniach partnerskich bdzie kontynuowao budow lokalnego partnerstwa. Wszyscy Beneficjenci projektu (60 osb) otrzyma zawiadczenie o ukoczeniu projektu. Ocenia si, e przynajmniej 90% BO podnioso wasn samoocen oraz nabrao wikszej pewnoci siebie, poprawio umiejtno komunikacji interpersonalnej i zwikszyy si u nich ambicje oraz determinacja do zmian sytuacji zawodowej. Projekt ?Centrum Wspierania Ekonomii Spoecznej w Gminie Tyszowce? pobudzi kreatywne mylenie oraz uzupeni luk w promocji ekonomii spoecznej w Gminie Tyszowce. Beneficjenci projektu ze zdobyt wiedz powrc do spoecznoci lokalnej, przekazujc zdobyt wiedz i umiejtnoci planowania, organizacji i dziaania w sektorze ekonomii spoecznej. Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Spoecznego Projekt ? Centrum Wspierania Ekonomii Spoecznej w Gminie Tyszowce? nie zostaby zrealizowany.

Wierzymy, e rozbudzony entuzjazm, nabyte umiejtnoci i dowiadczenie wrd uczestnikw projektu przynios wiele korzyci a trwao zdobytej wiedzy plonowa bdzie obfitoci dziaania na szczeblu lokalnej spoecznoci.

Biuro projektu